پرداخت حق عضویت توسط بانکمخصوص زیر 18 سال

1. حساب کودک و نوجوان بانک پاسارگاد افتاح میکنید 2. بعد از افتتاح حساب بانک ۵۰ هزار تومان نقدی برای شما وارریز خواهد کرد 3. بانک حق عضویت شما در پویش را پرداخت میکند 4. شما عضو پویش شدید و میتوانید استعداد یابی شوید از دوره من موفق و مهارت یادگیری استفاده کنید بانک حق عضویت را پرداخت کند

خودم حق عضویت را پرداخت میکنم

1. مبلغ حق عضویت ۵۰ هزار تومان است 2. بعد از پرداخت مبلغ شما عضو این پویش شده اید 3. توجه کنید که بانک در این حالت به شما ۵۰ هزار تومان نمیدهد مگر اینکه بعدا از همین طریق حساب باز کنید 4. شما عضو پویش شدید و میتوانید استعداد یابی شوید از دوره من موفق و مهارت یادگیری استفاده کنید پرداخت حق عضویت ۵۰ هزار تومان