داشبورد
خانه
داشبورد
معلم ها
برنامه کلاسی
پرداخت هزینه
ورود / ثبت نام
درباره

{{school_data.module_title}}

{{page.title}}

{{show_phone}}
مدیریت: {{manager_name}}

معلم ها

همه
{{classNumber.title}}
{{teacher.first_name + ' ' + teacher.last_name}}

برنامه کلاسی

لطفا کلاس تحصیلی خود را انتخاب کنید.

{{classNumber.title}}
روز
{{timetitle}}
{{week_days[index]}}
{{zang.book}}
{{zang.teacher}}
برنامه ای تنظیم نشده!

برنامه کلاسی

لطفا کلاس تحصیلی خود را انتخاب کنید.

{{title_drop ? title_drop :school_classes_program[0].paye}}
{{classNumber.title}}
{{week_days[index]}}
{{time_parts[thisIndex]}} {{zang.book}} ({{zang.teacher}})
متاسفانه برنامه ای تنظیم نشده!

پرداخت هزینه

لطفا پایه و رشته ی خود را انتخاب کنید.

{{classNumber.title}}
{{timetitle}}
{{thisIndex + 1}}
{{paymentRow.title}}
{{ModifyNumber(paymentRow.amount)}}
{{paymentRow.pay_date ? myShamsi(paymentRow.pay_date) : 'نامشخص' }}
...
{{paymentRow.payed ? 'انجام شده' : 'انجام نشده'}}
...
پرداخت

در حال بارگذاری

Loading...

پرداخت هزینه

لطفا کلاس تحصیلی خود را انتخاب کنید.

{{title_drop2 ? title_drop2 :school_classes_payment[0].paye}}
{{classNumber.title}}
{{index + 1}}
{{paymentRow.title}}
مبلغ : {{ModifyNumber(paymentRow.amount)}}
تاریخ پرداخت : {{paymentRow.pay_date ? myShamsi(paymentRow.pay_date) : 'نامشخص' }} ...
وضعیت پرداخت : {{paymentRow.payed ? 'انجام شده' : 'انجام نشده'}} ...
پرداخت

در حال بارگذاری

Loading...