در این مطلب به اختصار این توانایی را شرح خواهیم داد.

مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت پذیری اجتماعی

تعریف علمی
می توان برای تعریف شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی (Social – Responsibility)از این عبارت استفاده کرد : توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه. مسئولیت پذیری اجتماعی، شایستگی است که ما را قادر می سازد مراقب تلاش های کاری خود باشیم و در راه علائق دیگران و گروه هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی، اهداف، و نگرانی های ما قرار دارند.
بار- آن معتقد است افراد مسئولیت پذیر در جامعه، " قادرند برای دیگران و همراه با آنها کاری را انجام دهند، دیگران را بپذیرند، همگام با وجدانیات خود حرکت نمایند، و قوانین اجتماعی را رعایت نمایند. این افراد به حساسیت های مربوط به روابط میان فردی احترام گذاشته و قادر به پذیرش سایر افراد هستند و از استعدادهای خود در راه صلاح جمع بهره می گیرند، نه این که فقط به صلاح خودشان فکر کنند. افرادی که نقصانی در این شایستگی دارند، ممکن است نگرش های ضداجتماعی را تصدیق کنند، در برابر سایرین، آزاردهنده عمل نمایند و پیوسته به دنبال بهره گرفتن از سایر افراد باشند".
مسئولیت پذیری اجتماعی، عامل اتصال و پیوند دهنده جوامع و گروه های اجتماعی است.
رفتار "مشارکتی" شامل تغییرات کندتر، منظم و حساس، کاهش هزینه های محیطی و اجتماعی، و توزیع مساوی و یکپارچه منابع، و برنده ها و بازنده های خیلی کمتر. دلیل این امر نیز بر این پایه استوار است که این نوع اهداف، چند وجهی محسوب می شوند، ذاتاً میان رشته ای(interdisciplinary)، تلقی می شوند، و از فرآیندهای ساختاری و شهودی تبعیت می کنند و توسط تیم هایی هدایت می شوند که از میزان هیجانی بسیار بالایی برخوردار هستند. (هوش هیجانی و رهبری سازمانی – مارسیا هاگس و دیگران – علی محمد گودرزی – مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی).
در مدیریت نیروی انسانی بهتر است بدانیم که :
هرچه حس مسئولیت پذیری در مدیران و کارکنان بالاتر باشد احساس امنیت افزایش پیدا کرده و امکان شکل گیری هم افزایی(Synergy) در سازمان بیشتر شده، پیشرفت بیشتری حاصل می شود و احتمال نیل به هدف در سازمان فزونی می یابد. وقتی بدانیم تنها نیستیم، تجربه فشار درونی خیلی کمتری خواهیم داشت. هر چه میزان شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان بالاتر باشد پیوند و اتصال بین کارکنان با هم و با مدیران افزایش پیدا کرده و زمینه های استحکام بیشتر را فراهم می آورد. صاحبان کسب و کار و مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزه مدیریت نیروی انسانی باید بیش از پیش به این معیار توجه نموده و این شایستگی را باید در کارکنان ابتدا اندازه گیری و سپس بهبود قرار دهند.

چگونه می توان هوش هیجانی خود را سنجید؟

با استفاده از آزمون EQ می توانید به راحتی خود را در این زمینه محک بزنید.

شما میتوانید بقیه شاخص ها را از اینجا مطالعه کنید.