دانش آموز

همانطور که می دانید هدف و نقطه مرکزی نظام آموزشی هر کشوری ، دانش آموزان آن کشور می باشد و تمامی اقدامات و فعالیت های انجام شده در مراکز آموزشی نظیر مدارس ، در جهت رشد و پیشرفت و ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان صورت می پذیرد . همه ی دانش اموزان در طول سال های تحصیل خودشان در مدرسه با کمی و کاستی های متفاوتی رو به رو بوده اند و غیر از این که هر روز باید یه تعداد ساعات معینی را در مدرسه حاضر شوند تا درس مورد نظر را یاد بگیرند ، جو و شرایط مدرسه و نوع مدرسین هر درس و شیوه تدریس آنها و تکالیف و آزمون هایی که انجام می گرفت و ... همه همه بر سطح یادگیری شما تاثیر بسزایی داشت . در برخی مواقع باعث افزایش یادگیری می شد و در برخی مواقع هم نه تنها نتیجه خاصی در بر نداشت بلکه باعث دلسردی و دلزدگی دانش اموزان از درس و مدرسه می شدند . همه  این مواردی که بهشون اشاره کردیم این موضوع را نش...

<<در ادامهمحتوای 1 دانش آموز

محتوای 2 دانش آموز